OPIS PROJEKTU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 4 „Środowisko”

Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

„Etap II prac renowacyjnych zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia atrakcyjności regionu”

Głównym celem projektu jest ochrona, zachowani i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych oraz realizację nowej oferty kulturalnej. W ramach realizacji przedmiotowego projektu przeprowadzone zostaną prace renowacyjne zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, dotyczyć one będą w szczególności elewacji i dachu obiektu. Drugą częścią projektu jest znaczące rozszerzenie oferty kulturalnej klasztoru, tak aby była ona skierowana do szerokiego grona odbiorców, reprezentujących zróżnicowany przedział wiekowy oraz zamieszkujących lokalne ziemie jak również odmienne regiony zarówno Polski jak i Europy.

  • Całkowita wartość projektu: 3 777 637,26 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 2 997 542,92 PLN