WSPOMNIENIE POŚMIERTNE ŚP. KS. WIRGILIUSZA JARZYŃSKIEGO MSF

(ur. 01.01.1930r., zm. 24.03.2020r.)

Śp. Ks. Wirgiliusz Mieczysław Jarzyński MSF urodził się 1 stycznia 1930r. w miejscowości Żuki, parafia Kurowo, powiat Sierpc, Diecezja Płocka, ochrzczony kilka dni później w swojej parafii. Miał sześcioro rodzeństwa, był synem Antoniego i Kazimiery, z domu Kosińskiej.

Siedmioklasową Szkołę Powszechną w Mochowie rozpoczął przed wojną, a dokończył po jej zakończeniu w 1948r. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił
w dniu 03.09.1948r. do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Szczytnej, gdzie przebywał dwa lata i gdzie też otrzymał sakrament bierzmowania. Naukę kontynuował w Bąblinie, gdzie w 1952r. zdał egzamin maturalny.

W tym samym roku, mając szczery zamiar poświęcić się Bogu jako kapłan – Misjonarz Świętej Rodziny, 9 lipca wystąpił z prośbą o przyjęcie do nowicjatu MSF. Rozpoczął go 14 sierpnia w Górce Klasztornej. Po roku złożył tamże swoją pierwszą profesję zakonną, którą przyjął Ks. Prowincjał Zachariasz Kruża. Profesję wieczystą złożył 15.08.1956r.
w Kazimierzu Biskupim na ręce Rektora Ks. Jana Sośnika. Przed wieczystą profesją w opinii
o kandydacie możemy przeczytać m.in.  słowa Ks. Franciszka Bielińskiego: „Frater Jarzyński Wirgiliusz będąc w Górce Klasztornej w nowicjacie i na filozofii odznaczał się dobrym duchem zakonnym, grzecznością i uprzejmością. Nic ujemnego w Nim zauważyć nie mogłem”. W roku 1957 został dopuszczony do tonsury i niższych święceń, a w 1958r. do wszystkich wyższych święceń. Studia filozoficzne odbył w Górce Klasztornej w latach 1953-1955, a studia teologiczne w latach 1955-1960 w Szczytnej i Bąblinie. Miał w tym czasie trudność,  o której informował Prowincjała:  „...przede wszystkim odnośnie śpiewu. Postanowiłem, że muszę wyćwiczyć ten śpiew przynajmniej na dostatecznie, więc codziennie wieczorem zacząłem ćwiczyć...”. Przezwyciężył ją, a w dniu 01 czerwca z rąk biskupa pomocniczego Andrzeja Wronki we Wrocławiu otrzymał święcenia diakonatu; święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1958 r. z rąk JE Ks. Bpa Bolesława Kominka we Wrocławiu.

Po święceniach skierowany został do Bąblina, a stamtąd kilka miesięcy później
do Kazimierza Biskupiego.  Z dniem 20 kwietnia 1959 r. przeniesiony był do domu zakonnego w Bińczu, a następnie ponownie do Bąblina w 1960 r.. Decyzją władz zakonnych  podjął
w 1961r. pracę duszpasterską jako wikariusz w Tarnówce, z przynależnością do domu zakonnego w Kruszewie. Stamtąd trafił po roku w dniu 01.07.1962 r. do domu zakonnego
w Gliwicach, do pracy rekolekcyjno-misyjnej. Po kilku miesiącach skierowany został na studia specjalistyczne na Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które przygotowywały  kandydatów na urząd ojca duchownego w seminarium i mistrza nowicjatu. Przynależał do domu zakonnego w Gliwicach, lecz tymczasowo zamieszkiwał na okres studiów w Niepokalanowie. Po ich ukończeniu,
z dniem 26.08.1963r., przeniesiony został do domu zakonnego w Górce Klasztornej
i mianowany spowiednikiem zwyczajnym nowicjuszy i wykładowcą Prawa Zakonnego
w nowicjacie. Pół roku później otrzymał nominację na II Asystenta Prowincjalnego i Ekonoma Prowincjalnego; w związku z tym przeniesiony został do domu zakonnego w Bąblinie
i zwolniony z obowiązków nowicjackich. Od 22.02.1965r., przez nieco ponad pół roku, był Magistrem Scholastyków w Bąblinie.

W 1967 r. Ks. Wirgiliusz, ciesząc się wielkim zaufaniem władz zakonnych, otrzymał pełnomocnictwo do reprezentowania Zgromadzenia wobec wszelkich władz, sądów i osób trzecich i do uskuteczniania wszystkich czynności wchodzących w zakres spraw gospodarczych Zgromadzenia. Ponadto w tym samym roku został również mianowany Ekonomem domu zakonnego w Bąblinie. 12.01.1972 r. został mianowany administratorem parafii p.w. św. Teresy od Dz. Jezus w Świdrze, pełniąc jednocześnie funkcję Asystenta Prowincjalnego. W latach 1976-1979 był Wiceprowincjałem. W 1980r. pierwszy raz udał się w podróż do USA, w odwiedziny do swojego brata. W 1982r. został mianowany Rektorem domu zakonnego w Świdrze.
Po 13 latach pracy w Świdrze, wybudowaniu tam kościoła oraz plebanii przeniesiony został
do domu zakonnego w Gliwicach z rezydencją w Żernicy.

Od 15.12.1986 r. objął funkcje Rektora i proboszcza w Złotowie,  które pełnił do stycznia 1990r., gdyż został mianowany Asystentem Prowincjalnym i przeniesiony do Poznania.
W 1992r. ponownie mianowany został Ekonomem Prowincjalnym; dwa lata później ponownie Asystentem Prowincjalnym. W latach 1995-1998 kolejny raz odpowiadał za finanse Polskiej Prowincji jako Ekonom Prowincjalny. Po zakończeniu tej funkcji, w wieku 68 lat, wiódł życie emeryta w domu poznańskim. Pielęgnował własne życie duchowe i służył pomocą innym.
W 2018r. przeżywał ze współbraćmi jubileusz 60-lecia kapłaństwa; czynił to w kaplicy domu zakonnego i parafii NMP z La Salette w Poznaniu oraz w parafii Św. Teresy od Dz. Jezus
w Świdrze.

W lutym 2020r. pogorszenie stanu zdrowia Ks. Wirgiliusza sprawiło, że został on przeniesiony do Górki Klasztornej, pod stałą opiekę medyczną, w miejscu specjalnie do tego utworzonym w Polskiej Prowincji MSF. Cały czas przynależał do domu zakonnego w Poznaniu. Niestety stan jego serca okazał się na tyle poważny, że trafił do szpitala w Wyrzysku. Tam też zmarł we wtorek, 24 marca 2020r., z powodu niewydolności krążeniowo oddechowej.

W testamencie swym wyraził przekonanie, że chyba specjalnych wrogów nie ma,
a w przyszłości będzie starł się aby też ich nie mieć, ale świadomy, że jest tylko człowiekiem słabym, wszystkich przeprasza za swoje uchybienia; również wszystkim wybacza… Zostańcie
z Bogiem, by Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny przez was dalej się rozwijało! – zakończył swą ostatnią wolę.

Pogrzeb odbył się w piątek, 27.03.2020r. Zarząd Prowincjalny, mając na względzie decyzje władz państwowych i kościelnych, a także zdrowie i bezpieczeństwo Współbraci, po konsultacjach z Zarządem Domowym domu zakonnego w Poznaniu, podjął trudną i bolesną decyzję, iż uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Wirgiliusza Jarzyńskiego MSF, miały charakter zamknięty, tzn. wzięła w nich udział tylko Wspólnota domowa MSF z Poznania. Msza Święta, poprzedzona różańcem, została odprawiona w kaplicy domu zakonnego w Poznaniu, o godz. 12.00; przewodniczył jej Prowincjał Ks. Piotr Krupa MSF, Słowo Boże wygłosił Ks. Andrzej Pryba MSF. W ceremoniach na cmentarzu junikowskim udział wzięli tylko Ks. Prowincjał i Sekretarz Prowincjalny.